Šā gada 14.novembrī Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts Latvijas Universitātes emeritus profesoram, Dr. phys. Andrim Kangro par ieguldījumu kvalitatīvas starptautiskās izglītības pētniecības tradīcijas izveidē Latvijā.

Profesora, Dr. phys. Andra Kangro pirmā un vienīgā darba vieta kopš 1969.gada ir Latvijas Universitāte. Andris Kangro ir studējis LU Fizikas un matemātikas fakultātē (1966-1971) un absolvējis to fizikas specialitātē. A. Kangro līdztekus ar pētniecību un mācībspēka darbu visu laiku ir veicis lielu organizatorisko un administratīvo darbu LU struktūrvienību dibināšanā un vadīšanā.

Profesors A. Kangro ir viens no veidošanas iniciatoriem un organizatoriem, un pirmais vadītājs LVU Informātikas pamatu un tehnisko mācīblīdzekļu katedrai (1985 – 1995), IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Latvijas Nacionālajam pētījumu centram (1993 – 1999), Izglītības pētniecības institūtam (IPI) (dibināts 1996.g., A. Kangro darbojies kā direktors no 1999. līdz 2007.g.). Profesors bija LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāns (1995-1998) un dekāns (1998 - 2011), tai skaitā, aktīvi vadot fakultātes attīstības un pilnveides darbu (izglītības zinātnes, pedagoģija, māksla, izglītības vadība, psiholoģija), kā arī bija LU Mācību prorektors (2011 – 2015).

Prof. A. Kangro vadībā izglītības sistēmu starptautiska salīdzinoša analīze un to kvalitātes novērtēšana kļuva par būtisku jauno Izglītības zinātņu maģistra, Izglītības vadības maģistra un Izglītības vadības doktora studiju programmu sastāvdaļu. Profesors ir lasījis studiju kursus doktora un maģistra studiju programmās, kā arī Izglītības zinātņu maģistru ārzemju studentu grupām angļu valodā, un ir veicis studiju darbu Dienvidķīnas pedagoģiskajā universitātē (South China Normal University, Guangdžou), Freiburgas universitātē Vācijā un Helsinku universitātē Somijā. Vadījis arī doktora un maģistra darbus Izglītības vadības doktora, Izglītības vadības maģistra un Izglītības zinātņu maģistra studiju programmās. A. Kangro ir bijis Izglītības vadības doktora studiju programmas direktors un nozares doktorantūras padomes priekšsēdētājs no programmas izveides 1999.gadā līdz 2020.gadam. Tieši šo programmu absolventi veido jauno pētnieku bāzi izglītības salīdzinošajā izpētē. Profesora vadībā ir izstrādāti 35 maģistra darbi (kopš 2005.gada), promocijas darbus ir aizstāvējuši 8 Izglītības vadības doktora  studiju programmas doktoranti, vairāki no kuriem šobrīd jau paši sekmīgi vada starptautiskos pētījumus un ir sagatavojuši jau nākamo pētnieku ar doktora grādu un LU mācībspēku paaudzi šajā jomā.

Kopumā A. Kangro ir vadījis aptuveni 65 zinātniskās tēmas un projektus starptautiskās salīdzinošās izglītības pētniecības, izglītības kvalitātes novērtēšanas un IKT izmantošanas izglītībā jomās, kurus konkursa kārtībā ir finansējusi LZP, IZM, LU, Sorosa fonds-Latvija, Sabiedrības integrācijas fonds un citas Latvijas un starptautiskas organizācijas (ES, IEA, OECD, Pasaules banka).

Zinātniskā virziena attīstībā A. Kangro ir pievērsis uzmanību visām galvenajām komponentēm – virziena teorētiskai un metodoloģiskajai bāzei (attīstot to galvenokārt izglītības vadības zinātnes apakšnozares ietvaros), pētnieku kapacitātes, organizatoriskās un infrastruktūras (tai skaitā attiecīgu struktūrvienību dibināšanai, finansējuma piesaistei dalībai starptautiskos pētījumos, datortehnoloģiju un specializētas programmatūras nodrošināšanai u.c.) veidošanai. Būtiski atzīmēt, ka visi zinātniskā virziena attīstības jautājumi tika risināti nepārtraukti piedaloties starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos - jau 1992.gadā Izglītības informātikas katedras (vadītājs A. Kangro) pētnieki saņēma uzaicinājumu un uzsāka piedalīties Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) pētījumos, pārstāvot tajos mūsu valsti. Latvija tika uzņemta IEA asociācijā 1993.gadā, par Latvijas pārstāvi IEA Ģenerālajā Asamblejā ievēlot profesoru A. Kangro un par dalīborganizāciju nozīmējot LU. 1993.g. profesors bija galvenais iniciators IEA Latvijas Nacionālā pētījumu centra dibināšanai LU (atbilstoši LR Izglītības ministra vēstulei) un kļuva par tā pirmo vadītāju (1993 – 1999). Tam sekoja Izglītības pētniecības institūta dibināšana (tā pirmie direktori ir LU Rektors J.Zaķis (1996 - 1999) un A. Kangro (1999 – 2007.)) Nozīmīgs darbs ir bijis starptautisko pētījumu organizācijā un īstenošanā Latvijā. Profesors bija starptautisko pētījumu OECD PISA 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, IEA ICCS 2009, IEA CES (1998 – 2003) Nacionālais vadītājs Latvijā.

Pateicoties profesoram un viņa vadītajai pētnieku grupai, Latvija jau 30 gadus ir starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu dalībniece. Rezultātā LU pētnieki kopā ar vairāk kā 80 valstu pētnieku grupām, tai skaitā no visām OECD, ES un daudzām citām pasaules valstīm, pārstāv Latviju visās galvenajās salīdzinošo izglītības kvalitātes novērtēšanas pētījumu programmās, kuru rādītāji un rezultāti ietverti politikas dokumentos un tiek izmantoti Latvijas politikas plānošanā un tās īstenošanas kvalitātes novērtēšanā. Profesora un pētnieku grupas kvalifikācija starptautiskās salīdzinošās izglītības  pētniecības jomā tika iegūta gan atbilstošos starptautiskos pasākumos, projektos, konferencēs, gan stažējoties ārvalstu universitātēs (piemēram, A. Kangro veicis pētniecisko darbu (1-2 semestrus) izglītības salīdzinošajā pētniecībā kā DAAD stipendiāts Kaseles universitātē Vācijā (1993) un Humbolta universitātē Berlīnē (1998), kā TEMPUS stipendiāts – Tventes universitātē Nīderlandē (1995), ASV (1999, 1 mēnesis Indiānas universitātē un Pilsoniskās izglītības centrā Vašingtonā)), tieši pētnieku grupas kapacitātes veidošanai bija veltīts īpašs IEA asociācijas projekts Centrālās un Austrumeiropas valstu tīkls  (IEA Network for Central/Eastern Europe-IEANCEE) (1993-1997), kura vadītājs Latvijā bija prof. A. Kangro.

Lielākā daļa no LU informācijas avotos minētajām 182  prof. A. Kangro publikācijām veltītas Latvijas izglītības starptautiskas salīdzinošas izpētes jautājumiem un atbilstošu Latvijas izglītības sistēmas vadības risinājumu izstrādei. Tai skaitā profesors ir autors un zinātniskais redaktors 6 kolektīvajām monogrāfijām sērijā "Izglītības pētniecība Latvijā" (tai skaitā arī monogrāfijai angļu valodā), 9 grāmatām par zinātnisko pētījumu rezultātiem, aptuveni 10 metodiskajiem līdzekļiem un mācību grāmatām, kā arī daudziem e-studiju kursu materiāliem. Doktoranti un maģistranti izglītības vadības, izglītības kvalitātes starptautiskas novērtēšanas un citos prof. A. Kangro studiju kursos daudz izmanto arī minētās monogrāfijas un grāmatas.

Profesors A. Kangro ir saņēmis LU Rektora Atzinības rakstu par zinātniskās skolas izveidošanu un LU 2017. gada balvas zinātnē iegūšanu. 2007. gadā un 2017. gadā apbalvots ar LR Izglītības un zinātnes Ministra Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu starptautiskā sadarbībā izglītības pētniecībā un iesaisti izglītības politikas veidošanā Latvijā. 2019. gadā – ar LU Rektora Atzinības rakstu par ilggadēju sekmīgu starptautisko salīdzinošo pētījumu īstenošanu un to plašu izmantošanu studiju procesā un pētniecībā, kā arī apbalvots ar LU Rektora Atzinības rakstiem un pateicībām 2017., 2012., 2008., 2007., 2004. un 2003. gadā, IZM VISC Pateicību (2011 un 2010), LZA prezidenta Pateicību (2010), IZM VIKNVA Atzinības rakstu (2009), LU pildspalvu ar iegravētu vārdu un uzvārdu (2007), LU ģerboņa Sudraba zīmi (2004) u.c.

Profesora zinātniskā darbība kopš Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā ir veltīta izglītības sistēmu un to kvalitātes starptautiskas salīdzinošas novērtēšanas, uz pierādījumiem balstītas izglītības vadības lēmumu pieņemšanas pētnieciskās informatīvās bāzes veidošanas un izmantošanas izglītības politikā, un starptautiskas skolēnu sasniegumu mērīšanas zinātniskā virziena izveidošanai un attīstīšanai LU un Latvijā, kā arī mūsu valsts iesaistei starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētījumos kopā ar visām ES, OECD un daudzām citām pasaules valstīm.

Lepojamies!

Dalīties