Rita Kiseļova (Dr. sc. admin.)

Institūta direktore, vadošā pētniece

 • Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūta (IPI) direktore un vadošā pētniece.
 • LU PPMF docente, studiju kursu izstrādātāja un docētāja.
 • OECD PISA 2022 un 2024 pētījuma nacionālā vadītāja Latvijā.
 • Daudzu starptautisku publikāciju un monogrāfiju autore un līdzautore.
 • Aktīvi piedalās augsta līmeņa starptautiskās un vietēja mēroga konferencēs.
 • Darbojusies kā Educational Research Association – EERA gadskārtējo konferenču ECER iesniegto darbu recenzente.
 • Pārvalda liela mēroga starptautisku izglītības kvalitātes novērtēšanas pētījumu ietvaru, instrumentāriju, datu savākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju.
 • Promocijas darbu, maģistra un bakalaura darbu vadītāja LU PPMF.

Kopā ar kolēģiem veidojusi starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu zinātnisko, metodisko un institucionālo infrastruktūru Latvijā (IEA Latvijas Nacionālais pētījumu centrs, Izglītības pētniecības institūts).


Andrejs Geske (Dr. oec.)

Vadošais pētnieks

 • Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūta (IPI) vadošais pētnieks.
 • LU PPMF profesors.
 • IPI darbojas kopš tā dibināšanas. Darbojies arī kā Izglītības pētniecības institūta direktors (2012 – 2020).
 • Starptautiskā mācību vides pētījuma OECD TALIS nacionālā pētījuma vadītājs Latvijā.
 • IEA TIMSS, PIRLS, ICCS , ICILS un OECD nacionālo pētījumu izlases veidotājs.
 • OECD PISA un TALIS kā arī IEA TIMSS, PIRLS, ICCS un ICILS datu analītiķis un nacionālo ziņojumu autors un līdzautors.
 • Aktīvi piedalās starptautiskās un vietēja mēroga konferencēs, kā arī lasa vieslekcijas ārvalstīs.
 • Daudzu nozīmīgu starptautisku publikāciju kā arī monogrāfiju un mācību literatūras autors un līdzautors.
 • Kopš 2010. gada dabojies kā recenzents žurnālam Journal of Curriculum Studies, Springer žurnālam Asia Pacific Education Review, Recenzijas ECER konferencēm (The European Conference on Educational Research).
 • Latvijas Zinātnes padomes eksperts Ekonomikā un uzņēmējdarbībā
 • Promocijas darbu un maģistra darbu vadītājs LU PPMF.

Kopā ar kolēģiem veidojis starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu zinātnisko, metodisko un institucionālo infrastruktūru Latvijā (IEA Latvijas Nacionālais pētījumu centrs, Izglītības pētniecības institūts).


Andris Kangro (Dr. phys.)

Vadošais pētnieks

 • Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūta (IPI) vadošais pētnieks.
 • LU PPMF profesors.
 • Strādājis vadošajos amatos, gan kā LU mācību prorektors, gan LU PPMF (iepriekš PPF) dekāns (2010.-2011.; 1998. – 2004). Bijis LU PPMF IPI direktors (1999.-2007), un IEA Latvijas Nacionālā pētījumu centra vadītājs (1993. – 1999.).
 • ESF projekts Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „DALĪBA STARPTAUTISKOS IZGLĪTĪBAS PĒTĪJUMOS", darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.6. specifiskais atbalsta mērķis “Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu” 8.3.6.1. (2016.–2023.), LU reģ. Nr. ESS 2016/185-3. projekta vadītājs LU.
 • Profesors ir OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) Nacionālais vadītājs (National Project Manager) no 1998.g. –2018. gadam.
 • Kopš 2000. Gada ir Latvijas pārstāvis PISA Vadības Padomē (PISA Governing Board representative).
 • Kopš 1993. gada, kā eksperts no Latvijas ir ievēlēts Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas – IEA (International Association for Evaluation of Educational Achievement-IEA) Ģenerālajā Asamblejā.
 • Daudzu valsts un starptautisko organizāciju un institūciju loceklis. Katru gadu piedalās vairākās starptautisko salīdzinošo pētījumu vadītāju un OECD un IEA vadošo ekspertu sanāksmēs un darbsemināros, tai skaitā gadskārtējā IEA Ģenerālajā Asamblejā, kurā vienmēr notiek arī profesionālās pilnveides sesijas un diskusiju grupas.
 • Aktīvi piedalās starptautiska un vietēja mēroga zinātniskajās konferencēs. LU PPMF studiju kursu izstrādātājs un docētājs. Promocijas darbu un maģistra darbu vadītājs.

Kopā ar kolēģiem veidojis starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu zinātnisko, metodisko un institucionālo infrastruktūru Latvijā (IEA Latvijas Nacionālais pētījumu centrs, Izglītības pētniecības institūts).

Kopumā prof. A. Kangro ir vadījis 65 zinātniskās tēmas un projektus galvenokārt starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu un Latvijas izglītības kvalitātes novērtēšanas jomā un publicējis vismaz 165 darbus.


Andris Grīnfelds (Dr. phys.)

Vadošais pētnieks

 • Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūta (IPI) vadošais pētnieks.
 • LU PPMF profesors (prof. emeritus).
 • Strādājis kā LU (PPMF) dekāns (2012. – 2016.)
 • Pētniecisko projektu vadītājs un izpildītājs (projektos darbojies arī kā eksperts un vadošais pētnieks).
 • Daudzu nozīmīgu starptautisku publikāciju kā arī monogrāfiju un mācību literatūras autors un līdzautors (kopā publicējis vairāk kā 130 darbus).
 • Studiju kursu izstrādātās un docētājs.
 • Promocijas darbu, maģistra un bakalaura darbu vadītājs LU PPMF.

Kopā ar kolēģiem veidojis starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu zinātnisko, metodisko un institucionālo infrastruktūru Latvijā (IEA Latvijas Nacionālais pētījumu centrs, Izglītības pētniecības institūts).


Antra Ozola (Dr. sc. admin.)

Vadošā pētniece

 • Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūta (IPI) vadošā pētniece.
 • LU PPMF profesore.
 • IEA PIRLS 2006, PIRLS 2016, PIRLS 2021 nacionālā pētījuma vadītāja Latvijā.
 • Doktora studiju programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” apakšprogrammas “Izglītības vadība” vadītāja.
 • Doktorantūras skolas “Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē” padomes priekšsēdētāja vietniece.
 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammas "Datorikas skolotājs" direktore.
 • LU PPMF pārstāve Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju (ITK) komisijā.
 • Recenzente un sekretāre Latvijas Universitātes rakstu Izglītības vadības laidiena rakstiem.
 • Recenzente International Journal of Knowledge Society Research žurnāla rakstiem un European Conference on Educational Research – ECER konferences pieteikumiem.
 • LU zinātniskās konferences “Izglītības vadības” sekcijas sēdes organizatore un vadītāja.
 • Promocijas darbu, maģistra darbu un bakalaura darbu vadītāja LU PPMF.
 • LZP eksperte Ekonomikā un uzņēmējdarbībā.
 • Izglītība pētniecības institūtā strādā no 2003. gada.

Linda Mihno (Ph.D.)

Vadošā pētniece

 • Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūta (IPI) vadošā pētniece,
 • LU PPMF docente.
 • LU PPMF studiju kursu izstrādātāja un docētāja.
 • Maģistra darbu un bakalaura darbu vadītāja LU PPMF.
 • IEA TIMSS 2019 un TIMSS 2023 nacionālā pētījuma vadītāja Latvijā.
 • Aktīvi piedalās LU IPI īstenotajos projektos OECD PISA, IEA TIMSS un ICILS.
 • Vadošās pētnieces kompetences joma ietver liela mēroga starptautisku izglītības kvalitātes novērtēšanas pētījumu ietvaru, instrumentāriju, datu savākšanu, apstrādes, analīzes un interpretācijas aspektu pārzināšanu.
 • Starptautiski salīdzinošajos izglītības pētījumos ir darbojusies kā: datu apstrādes vadītāja, recenzente, tulks, maketētāja, testēšanas administratore, skolēnu atvērto atbilžu vērtētāja, skolu koordinatore. Instrumentu sagatavošanas posmā izstrādā instrumentārija nacionālās adaptācijas. Līdzdarbojas IEA enciklopēdijas sagatavošanā. Piedalās nacionālo pētījumu ziņojumu izstrādē.
 • Daudzu starptautisku publikāciju autore un līdzautore; monogrāfiju un ziņojumu līdzautore.
 • Aktīvi piedalās starptautiska un vietēja mēroga zinātniskajās konferencēs.
 • Ik gadu savas profesionālās pētnieciskās un pedagoģiskās prasmes pilnveido kursos, semināros, praktiskajās mācībās Latvijā un ārvalstīs.
 • IEA ICILS 2023 pētījuma instrumentu recenzente.
 • Vadošā pētniece savas prasmes, zināšanas un kompetences realizē arī vispārizglītojošā skolā, strādājot kā skolotāja.
 • Pētnieciskās intereses: skolēnu augstu sasniegumu veicināšana Latvijas skolās; daudzveidīgie izglītības kvalitātes aspekti un to monitorings Latvijā.

Izglītības pētniecības institūtā darbojas kopš 2006.gada. 17 gadus ilgā pētnieciskā pieredz ļauj sekmīgi ievadīt jaunos pētniekus pētnieciskajā darbā, LU IPI darbojas arī kā jaunā zinātniskā personāla mentore.


Ireta Čekse

Vadošā pētniece

Dr.Sc.administ., vadošā pētniece, IEA Starptautiskā pilsoniskās izglītības (International Civic and Citizenship Education Study – ICCS) pētījuma vadītāja Latvijā, iesaistīta vairākos starptautiskos un valsts mēroga projektos, docente. Vairāk kā 15 gados uzkrātā pieredze ļauj pārliecinoši un mērķtiecīgi veikt pētījumus, sadarbojoties ar ICCS projektā iesaistītajiem ārvalstu un Latvijas partneriem. Kopš 2007.gada pētniece strādā IEA ICCS pētījumā un no 2014.gada ir IEA ICCS pētījuma vadītāja Latvijā. Maģistra darbs, promocijas darbs un pēcdokturantūras studijas, zinātniskās publikācijas un publicitātes pasākumi ir fokusēti uz pilsoniskās izglītotības izpēti un ar to saistītajiem problēmu risinājumiem. Projekti, kurus Ireta Čekse pašreiz vada Latvijā: DiCE.Lang – Digital Citizenship Education and Foreign Language Learning (grant nr. 2019-1-DE01-KA203-005712, 2019-2023, www.dicelang.anglistik.uni-muenchen.de/index.html), Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana, aktivitātes (vienošanās Nr. 8.3.6.2/17/I/001, 2020-2023, www.izm.gov.lv/lv/izglitibas-kvalitates-monitoringa-sistema). Docē maģistra un bakalaura līmeņa kursus izglītības vadībā, kvalitatīvajā pētniecībā. Maģistra un doktora darbu vadītāja. Vairāk informācijas par Iretas zinātnisko darbību:https://orcid.org/0000-0002-0679-6535

Dr.Sc.administ., is a leading researcher of University of Latvia in education management with experience international comparative and national researching, leading IEA International Civic and Citizenship Education Study – ICCS in Latvia, professor assistant. Since 2007 she work in IEA ICCS and her main research interests are focused on civic and citizenship educations and education, she has a projects and publications on this topic, participates in international scientific conferences. She is leading in Latvia following projects in present: DiCE.Lang – Digital Citizenship Education and Foreign Language Learning (2019-2023, Grant No. 2019-1-DE01-KA203-005712, www.dicelang.anglistik.uni-muenchen.de/index.html), Development and implementation of an education quality monitoring system (2020-2023, Grant No. 8.3.6.2/17/I/001). She are supervisor for Candidates of PhD thesis and Masters thesis and teaching Masters and Bachelor's level courses such as education management, qualitative research etc. OrcID: 0000-0002-0679-6535


Agnese Mālere (Mg. sc. admin.)

Pētniece

 • Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūta (IPI) pētniece,
 • LU PPMF pasniedzēja un kursu docētāja.
 • Aktīvi piedalās LU IPI īstenotajos projektos OECD PISA, IEA TIMSS, PIRLS.
 • Pētnieces kompetences joma ietver liela mēroga starptautisku izglītības kvalitātes novērtēšanas pētījumu ietvaru, instrumentāriju, datu savākšanu, apstrādes, analīzes un interpretācijas aspektu pārzināšanu.
 • Darbojas arī kā OEDC PISA skolu koordinatore un TIMSS Datu menedžeris.
 • Starptautisku publikāciju autore un līdzautore.
 • Aktīvi piedalās starptautiska un vietēja mēroga zinātniskajās konferencēs.
 • Pētnieciskās intereses: skolotāju profesionālās kompetences ietekme uz skolēnu sasniegumiem; kvalitātes nodrošināšana Latvijas skolās izglītības vadības līmenī; skolotāju profesionālās pilnveides aspekti izglītības kvalitātes kontekstā.
 • LU IPI darbojas kopš 2014. gada.

Olga Pole (Mg. sc. edu.)

Pētniece

 • Izglītības pētniecības institūta (IPI) pētniece.
 • LU, doktora studiju programmas (DSP) “Ekonomika un uzņēmējdarbība”, apakšprogrammas “Izglītības vadība” doktorante.
 • IEA ICILS 2023 nacionālā pētījuma vadītāja Latvijā.
 • Kopš 2014. gada aktīvi piedalās visos LU IPI īstenotajos projektos OECD PISA, TALIS; IEA TIMSS, PIRLS, ICCS un ICILS.
 • Starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētījumos darbojas visos izstrādes posmos.
 • Darba pieredzē un starptautiskajās mācībās gūtas zināšanas par starptautiski salīdzinošo pētījumu norisi, pētījumu ietvaru, instrumentāriju, datu savākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju.
 • Starptautiski salīdzinošajos izglītības pētījumos ir darbojusies kā: datu apstrādes vadītāja, recenzente, tulks, maketētāja, testēšanas administratore, skolēnu atvērto atbilžu vērtētāja, skolu koordinatore. Instrumentu sagatavošanas posmā izstrādā instrumentārija nacionālās adaptācijas. Līdzdarbojas IEA pētījumu enciklopēdiju sagatavošanā. Piedalās nacionālo pētījumu ziņojumu izstrādē.
 • Starptautisku publikāciju un monogrāfiju līdzautore.
 • Aktīvi piedalās starptautiska un vietēja mēroga zinātniskajās konferencēs.
 • Ik gadu savas profesionālās pētnieciskās prasmes pilnveido starptautiskos semināros un praktiskajās mācībās.
 • Pētnieciskās intereses: vienlīdzīgu, kvalitatīvas izglītības iespēju nodrošināšana Latvijā.

Marija Rimša (Mg. sc. admin.)

Zinātniskā asistente

 • Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūta (IPI) zinātniskā asistente.
 • Aktīvi piedalās LU IPI īstenotajos projektos OECD PISA, IEA TIMSS
 • Vērtē un vada skolēnu testu atvērto jautājumu rezultātu vērtēšanu starptautiskos salīdzinošajos izglītības pētījumos.
 • LU IPI darbojas kopš 2014. gada.

Laima Mitenberga (Mg. edu.)

Zinātniskā asistente

 • Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) Izglītības pētniecības institūta (IPI) zinātniskā asistente.
 • Aktīvi piedalās LU IPI īstenotajos projektos OECD PISA, TALIS; IEA TIMSS, ICILS.
 • IEA TIMSS 2023 un ICILS 2023 projektu skolu koordinatore.
 • IEA ICILS 2023 pētījuma instrumentu korektore, tehniskā piltopētījuma testa administratore.
 • Ievērojot konfidencialitātes principus, sniedz atbalstu skolām visos pētījuma realizēšanas posmos.
 • Profesionāli risina dažādas pētījumu loģistikas un komunikācijas aspektus, veido mācību saturu un vada skolu koordinatoru un testa administratoru mācības.
 • Vērtē un vada skolēnu testu atvērto jautājumu rezultātu vērtēšanu starptautiskos salīdzinošajos izglītības pētījumos.
 • Pētnieciskās intereses: skolēnu vecāku izglītības, skolotāju profesionālās kompetences un sociālekonomisko faktoru ietekme uz skolēnu sasniegumiem.
 • LU IPI darbojas kopš 2016. gada.

Kaspars Kiris

Pētnieks

Mg.Sc.Edu., Mg.Peda., pētnieks, zinātniskā grāda pretendents Izglītības vadībā, lektors. Kopš 2020.gada strādā Izglītības pētniecības institūtā un ir ICCS 2022 pētījuma datu apstrādes vadītājs (Data processing manager) Latvijā. Zinātniskās intereses: profesionālā izglītība, pilsoniskās izglītības nozīme pēcpamatskolas izglītībā. Pētniekam ir vairāk kā 14 gadu pieredze docējot bakalaura, maģistra, tālākizglītības programmās cilvēkresursu vadību izglītībā, datorgrafiku, programmēšanas un tīmekļa tehnoloģiju pamatu mācību metodiku no pamatskolas līdz augstākajai izglītībai. Viņš ir arī vairāku publikāciju par profesionālo izglītību un izglītības vadību autors. ORCID: 0000-0002-5642-5900


Kristīne Kampmane

Pētniece

Mg.Sc.Ing., pētniece un doktorante izglītības vadībā, IEA PIRLS 2021, IEA ICCS 2022, OECD TALIS 2024 pētījuma skolu koordinatore. Līdzdarbojas pētījumu instrumentu un rokasgrāmatu pielāgošanā Latvijas vajadzībām, pētījumu datu savākšanā, ievadē un pēcapstrādē, un līdzdalīga pirmo rezultātu publicēšanā. Zinātniskās intereses saistītas ar skolēna personīgo pārliecību par savām zināšanām, iemaņām un prasmēm saistība ar mācību sasniegumiem, personības dažādo profesionālo un akadēmisko pārliecību saistība ar viņa(s) vēlmi izglītoties un nākotnes karjeras iespējām. OrcID: 0000-0003-3142-2268

MSE, researcher and doctoral student in Educational Leadership. School coordinator at IEA ICCS 2022 study. Involved in adapting and translating instruments and instructions used in the study. Part of a data collection, punching and postprocessing team. Involved in the preparation of the national report of the first results. Involved in IEA PIRLS and OECD TALIS study as a school coordinator, ensuring professionality in communication with sampled schools and respondents. Research interests related to students’ self-beliefs about one's skills and how these self-beliefs are related to school achievement; and different self-beliefs one has about his/her academic or professional skills and desire to continue education and options for a career in the future. OrcID: 0000-0003-3142-2268


Reinis Alksnis

Zinātniskais asistents

Mg.Math., IEA ICCS 2022 pētījumā ir zinātniskais asistents, vēlēts LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes zinātniskais asistents, zinātniskā grāda pretendents, “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” granta saņēmējs. Kopš 2020.gada strādā Izglītības pētniecības institūta projektos. Zinātniskās intereses saistītas ar matemātiskās statistikas apakšvirzieniem un varbūtību teoriju. Šobrīd izstrādā promocijas darbu "Empīriskās ticamības metode atkarīgiem novērojumiem", kas attiecināms uz neparametriskās statistikas un laikrindu analīzes jautājumu izpēti. Papildus pētnieciskajai darbībai aktīvi iesaistās arī pedagoģiskajā darbībā, nodrošinot tādus kursus kā "Ekonometriskās analīzes matemātiskie pamati", "Augstākā matemātika", "Matemātika optometristiem" un "Matemātika ekonomistiem" Latvijas Universitātē un Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju Universitātē. ORCID: 0000-0002-5512-5463