DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJA – PIRLS 2021 PĒTĪJUMS

Koordinatoru kontaktinformācija:

Pētījuma koordinatori Latvijā:

Latvijas Universitāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Izglītības pētniecības institūts

PIRLS pētījuma vadītāja Latvijā – Antra Ozola, tālr. 26776582, vadītāja asistente – Kristīne Serova, tālr. 26554928, e-pasts: pirls@lu.lv

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos" ietvaros

Starptautiskie pētījuma koordinatori:

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

Keizersgracht 311

1016 EE Amsterdam

The Netherlands

Telephone: +312 06253625

Email: secretariat@iea.nl 

Kādam nolūkam dati tiek vākti un apstrādāti?

Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā (PIRLS) savāktie dati tiks izmantoti tikai zinātniskiem mērķiem. PIRLS ir izglītības pētniecības projekts, ko visā pasaulē organizē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement) un Latvijā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma īsteno Latvijas Universitātes Izglītības pētniecības institūts.

Kāda informācija tiek vākta?

Skolas:

Pētījumā iesaistītie skolu direktori tiek aicināti aizpildīt PIRLS 2021 skolas aptauju, lai sniegtu informāciju pētījumam par skolu, skolas resursiem, mācību laiku, skolotāju pieredzi, izglītību, kā arī tiek lūgts direktora viedoklis par dažādiem jautājumiem.

Dalība PIRLS pētījumā ir brīvprātīga. Izglītības iestāde nekādi netiks pakļauta nelabvēlīgām sekām, ja aptauja netiks aizpildīta. Direktoram ir atļauts izlaist atsevišķus jautājumus vai pārtraukt atbildēt uz jautājumiem jebkurā laikā.

Skolotāji:

Iesaistīto PIRLS pētījuma klašu skolotāji tiek aicināti aizpildīt aptauju, lai sniegtu pētījumam informāciju par iesaistīto klasi, par klases resursiem, mācību procesu, uzdotajiem mājasdarbiem, apgūtajām tēmām, ar mācībām saistīto attieksmi un dažiem personas datiem (vecums, dzimums, izglītība un pieredze).

Vecāki:

Iesaistīto skolu skolēni un vecāki tiek aicināti aizpildīt PIRLS 2021 aptaujas, lai sniegtu pētījumam datus par skolēna dzimumu, vecumu, pirmsskolas mācību aktivitātēm, ģimenē lietotajām valodām, vecāku nodarbinātību un izglītību, resursiem mājās un viedokli par skolu un lasīšanas stundām.

Dalība PIRLS 2021 pētījumā ir brīvprātīga. Pētījuma dalībnieki nekādā veidā netiks pakļauti nelabvēlīgām sekām, ja aptauju neaizpildīs, kā arī ir atļauts izlaist atsevišķus jautājumus vai pārtraukt uz tiem atbildēt. Taču ir lūgums aptauju aizpildīt.

Pētījumam ir nepieciešama datu savākšana un apstrāde. Ja piekrītat savu datu apstrādei, aizpildiet aptauju, un tā būs uzskatāma par šādu piekrišanu.

Papildus neskaidros jautājumus par datu aizsardzības jautājumiem varat noskaidrot, rakstot vai zvanot PIRLS 2021 pētījuma vadītājai Latvijā – Antrai Ozolai, tālr. 26776582 vai vadītājas asistentei Kristīnei Serovai, tālr. 26554928, e-pasts: pirls@lu.lv.

Kāda veida dati tiek vākti?

Dati no atbildēm uz jautājumiem no katras pabeigtās PIRLS aptaujas tiek apkopoti un glabāti. Tie tiek glabāti skaitliskā formā, piemēram, cipari, ar kuriem kodētas izvēlētās atbildes, vai skaitļi, kas norādīti atbildēs.

Šī informācija pati par sevi nevar tikt izmantota, lai identificētu atsevišķus respondentus pēc vārda, tomēr tiek reģistrēts identifikācijas kods, lai identificētu katru pētījuma dalībnieku. Identifikācijas kods, skolas nosaukums un dalībnieku vārdi ir zināmi skolas koordinatoram un Izglītības pētniecības institūtam, kas veic pētījumu, bet šī informācija nav un nebūs zināma trešajām personām.

Kur, kā un cik ilgi tiek glabāti PIRLS dati?

PIRLS dati tiek glabāti droši, un tiem nevar piekļūt ne ārējās personas, ne pētnieki, kas nedarbojas pētījumā. Turklāt ikviens IEA darbinieks, kurš piekļūst datiem, lai tos apstrādātu, ir informēts par datu apstrādi un ir parakstījis konfidencialitātes līgumu.

Dati tiek glabāti šādi:

Aptauju atbilžu dati tiek glabāti uz nenoteiktu laiku, lai tie būtu pieejami analīzei. Šīs atbildes veido datu bāzi, kas ļauj pētniekiem salīdzināt izglītības sistēmas visa pasaulē.

Internetā aizpildītās aptaujas dati sākotnēji tiek glabāti uz Hetzner Online GmbH serveriem Vācijā (kompānijai ir ISO-27001 sertifikāts) un tad centralizēti apstrādāti IEA Hamburgā, Vācijā. Visi dati apstrādei tiek iesniegti bez vārdiem vai nosaukumiem, tikai ar identifikācijas kodiem.

Ar ko un kā tiek koplietoti PIRLS dati?

Dalībvalstu pētniecības centri aptauju datus nosūtīta IEA, izmantojot drošu FTP serveri. Dati ir anonimizēti, t.i., apstrādāti tādā veidā, ka personas datus vairs nevar attiecināt uz konkrētu datu subjektu, neizmantojot papildu datus informācijai (jebkura šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un uz to attiecas tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek identificēti vai nevar būt identificējami fiziskai personai).

PIRLS pētījumu pasaulē koordinē Starptautiskais pētījumu centrs (ISC- International Study Center), kas atrodas Bostonas koledžā, ASV, un lielākā daļa datu analīzes notiek tur. Analīzei nepieciešami dati, un tie tiek nosūtīti ISC anonīmā formā, izmantojot drošu FTP serveri. ISC darbinieki, kas piekļūst datiem, lai veiktu analīzi, ir parakstījuši konfidencialitātes līgumu. Datu nosūtīšanu uz ASV kā trešo valsti aizsargā īpašs datu apstrādes nolīgums un Eiropas standarta līguma noteikumi (European Standard Contractual Clauses).

Izmantojot drošu FTP serveri, dati tiek sūtīti atpakaļ dalībvalsts pētniecības centram, kas īsteno PIRLS pētījumu šajā valstī.

Saistītie dati

Līdztekus 4. klašu skolēniem un viņu vecākiem, arī skolotāji un skolu direktori tiek lūgti aizpildīt aptaujas. Starptautiskajā pētījuma datubāzē (IDB - International Database) informācija, kas nāk no šiem avotiem, ir sasaistīta ar skolēnu sniegto informāciju.

Publiskā pieejamība Starptautiskā pētniecības datu bāze būs pieejama sabiedrībai šādās vietnēs:

https://www.iea.nl/data(Hamburgā, Vācijā) https://timssandpirls.bc.edu/index.html(Bostonā, ASV)

Visi datu bāzē esošie dati ir anonīmi, un tos nav iespējams saistīt ar konkrētiem indivīdiem.

Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Netiek veikta automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 22. pantā.

Datu subjektu tiesības

Datu subjektiem ir tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.–20. pantā.