Īsumā par starptautisko matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījumu 4. klasēm

• Piedalās vairāk kā 60 valstis.
• Skolēniem pilda testu un pēc tam aptaujas. Arī skolotāji, skolu direktori un vecāki izpilda aptauju.
• Skolēnu, skolotāju un skolu direktoru instrumenti ir digitāli, savukārt vecākiem tike piedāvātas digitālas vai drukātas aptaujas.
• Pētījumā skolēni netiek vērtēti individuāli. Katra dalībskola saņem savu vidējo vērtējumu starp citām Latvijas skolām.
• Atskaitēs netiek minēts ne skolas nosaukums, ne skolēnu, vecāku un skolotāju vārdi.
• Pētījuma rezultātus izmanto izglītības sistēmas kvalitātes novērtēšanai vietējā un starptautiskā mērogā.
• Pētījumu Latvijā IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētījumu institūta pētnieki.
• Latvija TIMSS pētījumā piedalījusies 2003., 2007. un 2019. gadā.

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos"  un “4.2.2.5.pasākums "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai”, LU reģistrācijas Nr. ESS2022/451, līdzfinansē Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.-2027.gadam.ietvaros

Papildu informācija par IEA TIMSS: https://timssandpirls.bc.edu/timss-landing.html
IZM sagatavotie video par IEA TIMSS 2019:
TIMSS 2019 patroni Latvijā, LTV raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītāji stāsta 4. klašu skolēniem par pētījuma norisi: https://www.youtube.com/watch?v=r3SfkGWRsBc&t=5s
Kas TIMSS 2019 pētījumā būs jādara skolu direktoriem un skolotājiem? Sižetā mācībspēki stāsta, kā pētījuma rezultātus izmantot sava darba izvērtēšanai un pilnveidošanai: https://www.youtube.com/watch?v=qYYRFd_Y2yU
Kāpēc vecāku dalība pētījumā ir svarīga un kāda būs pētījuma rezultātu nozīme valsts un starptautiskā mērogā: https://www.youtube.com/watch?v=NLUR6N1mq8w