Nozīmīgākie jautājumi par Starptautisko pilsoniskās izglītības pētījumu - IEA ICCS 2022

Kas ir IEA ICCS 2022?

IEA ICCS 2022 (Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums, IEA International Civic and Citizenship Education Study) ir pasaulē lielākais starptautiskais un vienīgais šāda mēroga pilsoniskās izglītības pētījums.

Ko nozīmē 2022?

ICCS ir starptautisks pētījums, kas atkārtojas cikliski (longitudināli). 2020 ir pamatpētījuma datu savākšanas gads. IEA ICCS 2022 izmēģinājuma pētījums notiks 2020.gada rudenī.

Kāds ir IEA ICCS 2022 mērķis?

IEA ICCS 2022  mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņu pienākumus un noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā. Detalizētai situācijas analīzei nacionālā līmenī ir paredzēti aptaujas jautājumi, kas ļauj padziļināti izpētīt Latvijas skolēnu un skolotāju viedokli piederības, identificēšanās un drošības jautājumos.

Cik sen Latvija piedalās Starptautiskajā pilsoniskās izglītības pētījumā?

Latvija IEA ICCS pētījumā piedalās jau ceturto reizi, pirmo reizi tam notiekot jau 1999. gadā. Iepriekšējie cikli bija CivED 1999, ICCS 2009 un ICCS 2016. Dalība visos četros ciklos Latvijai sniedz priekšrocību sekot līdzi trīspadsmit gadus vecu skolēnu pilsonisko zināšanu izaugsmei, un pētīt, kāda ir dinamika jauniešu sagatavotībai pildīt savus pilsoņa pienākumus.

Kas piedalās ICCS 2022 pētījumā?

Pētījumā piedalās vairāk kā 25 valstis no Eiropas, Āzijas un Dienvidamerikas. Pētījuma respondenti ir 13,5-14 gadus veci jaunieši, kuri mācās 8.klasē. Aptaujā piedalās arī viņu skolotāji un izlases skolu direktori. Latvijā izmēģinājuma pētījumā piedalās 1600 skolēnu un gandrīz 400 skolotāju no aptuveni 30 skolām visā Latvijā. IEA ICCS 2022 pamatpētījums tiks veikts laikā no 2021. līdz 2023. gada pirmajai pusei un tajā tiks iesaistīti gandrīz 4000 skolēnu un apmēram 3000 skolotāju no 150 Latvijas skolām.

Kāpēc pētījumā uzaicinātajām skolām ir vērts piedalīties IEA ICCS 2022?

Dalība IEA ICCS 2022 var kalpot kā papildus ieraksts skolas akreditācijas dokumentācijā. Kā arī skolu vadītājiem ir iespēja piedalīties starptautiski salīdzinošā pētījumā, lai noteiktu savas skolas skolēnu pilsoniskās kompetences līmeni attiecībā pret citām pētījuma izlases skolām Latvijā (skola pieprasot datus LU PPMF IPI, var uzzināt savu skolēnu rezultātus pilsoniskajās zināšanās attiecībā pret citām skolām, kuras atskaitē netiek identificētas. Šāda iespēja ir skolām, kuras piedalās pamatpētījumā). Skolas, kuras piedalās izmēģinājuma un pamatpētījumā saņem apliecinājumu par dalību starptautiskā pētījumā. Šo apliecinājumu var izmantot akreditācijas procesā. Skolotāji, kuri veic skolas koordinatora un testa administratora pienākumus saņems apliecinājumu par dalību starptautiskā pētījumā.

Vai pētījumā ICCS 2022 piedalīties ir droši?

IEA ICCS 2022 pētījumā iegūtā pamatinformācija par respondentiem un iegūtie dati ir aizsargāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī IEA ICCS pētījuma datu aizsardzības noteikumiem un ētiku. Pētījumā iesaistītie darbinieki, kas apstrādā datus ir informēti par datu apstrādi un ir parakstījis konfidencialitātes līgumu.

Cik ilgi ir paredzēts IEA ICCS 2022 pētījums?

Pētījums tiks īstenots no 2020.gada vidus līdz 2023. gada beigām. To paredz 2020.gada 16. jūlijā, noslēgtais sadarbības līgums starp Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Universitāti.

Kas strādā pie IEA ICCS 2022 pētījuma?

Izglītības Zinātnes ministrijas uzdevumā IEA ICCS 2022 pētījumu veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki sadarbībā ar viespētniekiem no Liepājas Augstskolas un Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra.

Kā tiks vākti IEA ICCS 2022 pētījuma dati?

Pirmo reizi IEA ICCS 2022 pētījuma dati Latvijā  tiks savākti  elektroniski. Lai pārbaudīti datu savākšanas precizitāti, papildus daļa datu tiks savākta tradicionāli – aizpildot papīra formāta brošūras. IEA ICCS 2022 pētījumā skolēnu aptaujās iekļauti starptautiskie, Eiropas un nacionālie jautājumi. Skolēnu pilsoniskās kompetence tiks pārbaudītas ar testa palīdzību. Šoreiz daļa no skolēnu testa veidota līdzīgi spēļošanas uzdevumu pamatprincipiem. Skolotājiem un skolu direktoriem paredzēta tiešsaistes aptauja. Pētnieki tiešsaistē aizpildīs Nacionālā konteksta aptauju.

Kad būs pieejami ICCS 2022 rezultāti?

Starptautiskie un Latvijas rezultāti, kā arī plašāka analīze salīdzinājumā ar citām pētījuma dalībvalstīm gaidāma 2023. gada otrajā pusē.

Kas sedz IEA ICCS 2022 pētījuma realizācijas izmaksas Latvijā?

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros, sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes Ministriju. Pētījuma izmaksas: Eiropas Sociālā fonda līdzekļi 85% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta finansējums 15% no attiecināmajiem izdevumiem. Datu savākšanas Latvijā izmaksas laika posmā no 2020.gada 16.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim ir 240090,80 EUR.

Kur vēsties pēc papildus informācijas par IEA ICCS 2022?

Ja Jums ir neskaidrības vai rodas papildus jautājumi par IEA ICCS 2022 pētījumu, esiet aicināti rakstīt  IEA ICCS 2022 pētījuma vadītāja Latvijā Ireta Čeksei, e-pasts: ireta.cekse@lu.lv