IEA ICCS 2022 pētījuma darba grupa

LU PPMF Izglītības pētniecības institūta pētnieki:

Ireta Čekse, Dr.Sc.Administ., vadošā pētniece, IEA ICCS 2022 pētījuma vadītāja Latvijā, projekta vadītāja, docente. Kopš 2007.gada Ireta strādā ICCS pētījuma veikšanas un kopš 2014.gada ir IEA ICCS pētījuma vadītāja Latvijā. Vadošās pētieces maģistra darbs, promocijas darbs un pēcdokturantūras studijas, zinātniskās publikācijas ir fokusētas uz pilsoniskās izglītotības izpēti un ar to saistītajiem problēmu risinājumiem. Vairāk kā 15 gados uzkrātā pieredze ļauj pārliecinoši un mērķtiecīgi vadīt pētījumu, sadarbojoties ar ICCS projektā iesaistītajiem ārvalstu un Latvijas partneriem. ORCID: 0000-0002-0679-6535

Kaspars Kiris, Mg.Sc.Edu., Mg.Peda., pētnieks un zinātniskā grāda pretendents Izglītības vadībā, ICCS 2022 pētījuma datu apstrādes vadītājs (Data processing manager) Latvijā. ICCS 2022 pētījumā atbildīgs par pētījuma instrumentu ietvara lokalizēšanu, datu savākšanu, ievadīšanu, apstrādi un līdzdalīgs pirmo rezultātu publicēšanā. Kaspara vairāk kā 14 gadu pieredze darbā izglītības vadībā, nacionālā un starptautiskā līmeņa projektos, lekcijās ar dažādām auditorijām, kā arī IKT, un pētniecisko kursu pasniegšanā nodrošina kvalitatīvu un precīzu darba izpildi IEA ICCS pētījuma datu bāzu izveidē un datu kvalitātes kontrolē. ORCID: 0000-0002-5642-5900

Reinis Alksnis, Mg.Math., ir ICCS projektā zinātniskais asistents, vēlēts LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes zinātniskais asistents, zinātniskā grāda pretendents, “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” granta saņēmējs un kopš 2020.gada strādā Izglītības pētniecības institūta projektos. Kopš 2022.gada Reiņa starpdisciplinārā pieeja, pieredze statistikā un datu apstrādē nodrošina augsti kvalitatīvu IEA ICCS 2022 pētījuma datu apstrādi un datu statistisko analīzi. Zinātniskās intereses saistītas ar matemātiskās statistikas apakšvirzieniem un varbūtību teoriju un šobrīd izstrādā promocijas darba par neparametriskās statistikas un laikrindu analīzes jautājumu izpēti ļauj meklēt neordinārus risinājumus ICCS datu statiskākajai analīzei. ORCID: 0000-0002-5512-5463

Kristīne Kampmane, Mg.Sc.Ing., pētniece un doktorante izglītības vadībā, IEA ICCS 2022 pētījuma skolu koordinatore. Līdzdarbojas pētījuma instrumentu un rokasgrāmatu pielāgošanā Latvijas vajadzībām, pētījuma datu savākšanā, ievadē un pēcapstrādē, un līdzdalīga pirmo rezultātu publicēšanā. Kristīnei ir pieredze IEA PIRLS un OECD TALIS pētījumos, kas nodrošina profesionālu pieeju darbā ar pētījuma izlases skolām un respondentiem. ORCID: 0000-0003-3142-2268

Elīza Briede – zinātniskā asistente (p.i.), līdzdarbojas zinātnisko pētījumu tēmas, metodikas, darba programmas un izpildes termiņu izpildē, veic projektā plānoto darba rezultātu iesniegšanas termiņu un noformēšanas kvalitātes pārbaudi.

Andrejs Geske, dr.sc.oec., vadošais pētnieks, profesors, TIMS, TALIS, PIRLS pētījumu vadītājs Latvijā. Vairāk kā divdesmit gadu pieredze, strādājot starptautiskajā salīdzinošajā pētniecībā, Andrejam sniedz iespēju redzēt kopsakarības, prognozēt pētījuma attīstības gaitu un veiksmīgi nokļūt līdz vēlamajam rezultātam. IEA ICCS 2022 pētījumā atbildīgs par pētījuma izlases veidošanu, līdzdarbojas nacionālo jautājumu veidošanā un datu statistisko analīzē.

 

Viespētnieki:

Ieva Bērziņa, dr.sc.pol., viespētniece, strādā pie ICCS 2022 nacionālo jautājumu izveides un pirmo rezultātu publikācijas. I.Bērziņa ir Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošā pētniece un Vidzemes Augstskolas docente.

Pāvels Jurs, dr.paed., viespētnieks, strādā pie ICCS 2022 nacionālo jautājumu izveides un pirmo rezultātu publikācijas, konsultē pētījuma instrumentu lokalizēšanas jautājumos. P.Jurs ir Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu institūta pētnieks, Liepājas Universitātes Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes asociētais profesors, monogrāfijas “Pilsoniskā līdzdalība: jauniešu potenciāls” (2020) līdzautors, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperts un Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību skolotājs.

Aldis Miņins, viespētnieks, dr.hist., strādā pie ICCS 2022 nacionālo jautājumu izveides, zinātniskais un literālis redaktors pētījuma instrumentiem un rokasgrāmatām, publikācijām. A.Miņins ir autors monogrāfijai Cīņa par varu Krievijas postimpērijas Rietumu perifērijā, 1917-1920”(2015); Zinātniskais redaktors monogrāfijām: Zemīte L. (2019) Rietumu pasaule modernajos laikos: vēstures problēmas. Las.ām. Marcinkēvičs, A., (2017) Ukrainas krīze: Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens. Lasītava; liberālais redaktors: Čekse, I., Geske, A., Pole, O. (2017). Pilsoniskās izglītības problēmas un izaicinājumi Starptautiskā pētījuma IEA ICCS 2016 pirmie rezultāti. LU PPMF IPI.

   

_____

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros, sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes Ministriju. Pētījuma izmaksas: Eiropas Sociālā fonda līdzekļi 85% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta finansējums 15% no attiecināmajiem izdevumiem. Datu savākšanas Latvijā izmaksas laika posmā no 2020.gada 16.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim ir 240090,80 EUR