Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA 2022) pamatpētījums Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1 ietvaros

Plānotais datu savākšanas laiks: 23. marts – 14. maijs.
Dalībnieki: 7079 2006. gadā dzimušie jaunieši, kuri mācās ne zemāk par 7. klasi no 259 Latvijas
skolām (maksimāli 37 skolēni no vienas skolas), izlases skolu direktori, skolēnu vecāki.
Vērtējamās jomas: matemātika (galvenā satura joma), lasīšana, dabaszinātnes un radošums
(inovatīvais modulis).
Instrumenti: kognitīvie testi, skolēna, skolas, vecāku aptaujas. Skolēna un skolas aptaujās
iekļauts jautājumu bloks par mācību procesu pandēmijas laikā.
Datu savākšanas process: datorizēta testēšana, ko vada LU PPMF IPI nozīmēts testa
administrators, kopējais testēšanas laiks aptuveni 4,5 līdz 5 stundas. Skolas aptauja tiek pildīta
elektroniski, vecāku – rakstiski drukātās brošūrās.
Skolas iesaiste: ar pētījuma centru sadarbojas skolas direktora nozīmēts skolas koordinators.
Pirms pētījuma – saskaņot dalībnieku sarakstus, veikt datoru atbilstības pārbaudi, informēt
kolēģus un skolēnu vecākus. Pētījuma dienā – nodrošināt nepieciešamās telpas un dalībnieku
ierašanos, sniegt nepieciešamo atbalstu testa administratoram.
Rezultātu paziņošana: 2023. gada decembrī.
Sīkāka informācija: www.oecd.org/pisa/.
Pētījuma vadītāja Latvijā: Rita Kiseļova, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta vadošā pētniece, e-pasts: rita.kiselova@lu.lv.