Latvijas vispārizglītojošo skolu skolotāji un administrācijas pārstāvji 8. un 9. jūnijā aicināti piedalīties bezmaksas tiešsaistes pedagogu tālākizglītības kursos “Dalība starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos”. Pedagogu profesionālo kompetences programmas ietvaros īstenotā kursu apjoms ir 8 stundas, pēc kursu sekmīgas nokārtošanas tik izsniegta Latvijas Universitātes apliecība par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Pedagogu profesionālo kompetences programmas ietvaros īstenoto kursu “IzglT023 Dalība starptautiskajos salīdzinošajos pētījumos” mērķis ir pilnveidot dažādu mācību priekšmetu skolotāju profesionālo kompetenci starptautiskajā salīdzinošajā pētniecībā. Kursu laikā tiek iegūtas zināšanas par starptautisko salīdzinošo pētījumu mērķiem, saturu un norisi, rezultātiem un datu drošību.  

Tiešsaistes pedagogu tālākizglītības kursu gaitā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki iepazīstinās ar starptautiskajiem salīdzinošajiem pētījumiem pasaulē un Latvijā, rezultātiem un to izmantošanas iespējām, kā arī datu drošību pētījumos. Mācību laikā skolotājiem būs iespēja iegūt idejas pētījuma rezultātu izmantošanai savā profesionālajā darbā.   

Tiešsaistes pedagogu tālākizglītības kursi ir bez maksas. Kursu apjoms ir 8 stundas, pēc kursu sekmīgas nokārtošanas tik izsniegta Latvijas Universitātes apliecība par pedagogu profesionālo pilnveidi.  

Ar pasākuma dienas kārtību iespējams iepazīties šeit: https://ieej.lv/kursu_programma  

Reģistrācija pasākumam pieejama līdz 1. jūnijam šeit: https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/talakizglitibas-kursi/skola-ka-macisanas-organizacija/starptautiskie-salidzinosie-izglitibas-petijumi/   

Tiem, kas reģistrējušies, plašāka informācija par profesionālas pilnveides kursu norisi tiks nosūtīta pirms kursu sākuma. 

Tālākizglītības programmu īsteno Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts.  

Dalība starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija īsteno, lai sasniegtu Izglītības attīstības pamatnostādnēs definēto mērķi veidot ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību. Latvija pētījumos piedalās kopš 1991. gada. To mērķis un saturs ietver mācību vides (OECD TALIS), dažādu vecumu skolēnu lasītprasmes (IEA PIRLS), matemātikas un dabaszinātnes (IEA TIMSS), pilsoniskās izglītības (IEA ICCS), digitālās kompetences (IEA ICILS), kā arī matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu, finanšu, problēmrisināšanas kompetenču (OECD PISA) novērtēšanu. 

Latvijas dalība starptautiskos izglītības pētījumos un kursi notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā  Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” un Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.  

   

Dienas kārtība

Dalīties