Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā (Raiņa. bulv. 19) 25.jūnijā plkst. 13.00 notika OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma (OECD TALIS) ”Latvijas 5.–9. klašu skolotāji starptautiskā salīdzinājumā” pirmo rezultātu paziņošana Latvijā.

Pasākumā piedalījās LU mācību prorektors prof. Andris Kangro, LR Izglītības un zinātnes ministre prof. Ina Druviete, Valsts Izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās, OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma TALIS 2013 vadītājs Latvijā prof. Andrejs Geske un citi.
„TALIS pēta, kā skolotāju darbs tiek pamanīts un novērtēts, un novērtē, cik lielā mērā, pēc skolotāju domām, tiek apmierinātas viņu profesionālās pilnveides vajadzības. Pētījums sniedz ieskatu skolotāju pedagoģiskajā praksē un uzskatos par mācīšanu. Atzīstot skolu vadības nozīmīgo lomu, TALIS pēta direktoru lomu un atbalstu, ko viņi sniedz saviem skolotājiem,” skaidro pētījuma autori.
OECD Starptautiskajā mācību vides pētījumā ir iegūti starptautiski salīdzināmi dati par mācību vidi un skolotāju darba apstākļiem skolās visā pasaulē. Pētījums noritēja kopš 2011. gada sākuma. Latvijā pētījumā piedalījās 116 skolas, aptaujāti 110 skolu direktori un 2291 skolotājs. Šis ir starptautisks un 
nozīmīgs pētījums, kurā piedalās 30 valstis un kopā aptaujāti 106 000 skolotāju, kuri pārstāv četrus miljonus skolotāju, uzsver pētnieki. 
Pirmie pētījuma rezultāti parāda, ka Latvijas skolotāji ir augsti izglītoti, viņiem ir plašas iespējas piedalīties profesionālajā pilnveidē, kuras tiek adekvāti izmantotas. Latvijas skolotāji, salīdzinājumā ar citu valstu kolēģiem, redz mazāk šķēršļus, kas var traucēt profesionālo pilnveidi. 
Vidēji Latvijas skolotāji strādā tik pat daudz kā kaimiņvalstīs, tomēr darba stundu skaits nedēļā ir ļoti atšķirīgs – no dažām stundām līdz pat vairāk nekā 60 stundām. Latvijā vairāk strādā Rīgas un lielāko pilsētu skolotāji, mazāk – lauku un mazāko pilsētu skolotāji. Atšķirības ir arī dažādu tipu skolās – Latvijā ģimnāziju skolotāji strādā pat par 30% vairāk nekā pamatskolu skolotāji. Visumā Latvijas skolotāji ir apmierināti ar savu darbu kopumā, kā arī ar darbu katrs savā skolā. 
Pirmais Latvijas ziņojums par TALIS 2013 rezultātiem „Latvija. Galvenie secinājumi no Starptautiskā mācību vides pētījuma (TALIS 2013) par 5.-9. klašu skolotājiem un viņu skolu direktoriem” pieejams Izglītības pētniecības institūta mājas lapas ipi.lu.lv sadaļa Publikācijas. 
Latvijā pētījumu īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem. Latvija piedalījusies OECD pētījumos kopš 1998.gada. Pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 
Atbalsts izglītības pētījumiem Nr. 2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001 ietvaros

Dalīties